Yleistä tietoa perunkirjoituksesta


Perunkirjoitus on toimitettava jokaisen Suomessa kuolinhetkellään vakinaisesti asuneen henkilön jälkeen. Perunkirjoituksen toimituttamisvelvollisuus on ensisijaisesti sillä kuolinpesän osakkaalla, jonka hoidossa pesän omaisuus on. Yleensä tämä on vainajan puoliso tai lapsi. Perunkirjoitus toimitetaan erityisessä perunkirjoitustilaisuudessa, jossa tehdyn selvityksen perusteella laaditaan perukirja. Perukirja toimii kuolinpesän omaisuusluettelona, osakasluettelona ja veroilmoituksena. Perunkirjoitustilaisuus on pääsääntöisesti järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta.


Perunkirjoituksen toimituttamisvelvollisuus

Perunkirjoituksen toimituttamisvelvollisuudella tarkoitetaan velvollisuutta ryhtyä toimiin perunkirjoituksen toimittamiseksi. Perunkirjoituksen toimituttamisvelvollisuus on pääsääntöisesti sillä kuolinpesän osakkaalla, jonka hoidossa kuolinpesän omaisuus on. Toisinaan tämä henkilö saattaa olla esimerkiksi korkeassa iässä oleva leski, jolloin voi olla tarkoituksenmukaisempaa, että joku lapsista avustaa leskeä tehtävään liittyvissä käytännön asioissa.

Perunkirjoituksen määräajat

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta. Jos perunkirjoitusta ei jostain syystä ehditä tuossa ajassa toimittamaan, voidaan siihen hakea lisäaikaa perustellusta syystä. Kun perunkirjoitus on saatu päätökseen, tulee perukirja toimittaa Verohallintoon kuukauden kuluessa perunkirjoituksen toimittamispäivästä. Velvollisuuden laiminlyönti voi johtaa pesän osakkaan henkilökohtaiseen vastuuseen vainajan veloista.

Perukirjan sisältö

Perukirja on asiakirja, josta selviää kuolinpesän tila, eli vainajan omaisuus ja velat. Perukirjalle on laissa säädetty yksityiskohtainen muotovaatimus, mutta karkeasti yleistäen perukirjassa listataan kuolinpesän osakkaat, vainajan varat kuolinpäivän arvoon sekä velat, tehty testamentti ja/tai avioehto, ennakkoperinnöt sekä muita merkityksellisiä asioita, kuten kuolinpesän kulut.


Perukirjaa varten tarvittavat asiakirjat ja tiedot

Perukirjan laatimista varten tarvitaan muun muassa seuraavat asiakirjat ja tiedot: Sukuselvitys (eli virkatodistukset), saldotodistukset pankkitileistä, isännöitsijän todistukset asunto-osakkeista, lainhuudatustodistukset kiinteistöistä, testamentit, avioehtosopimus/osituskirja, perinnöstä luopumista koskevat ilmoitukset, tositteet henkivakuutuskorvauksista, kuolinpesän velat ja maksut sekä myös muut asiakirjat, jotka saattavat olla tarpeellisia pesän tilan selville saamiseksi. Jos perunkirjoituksen hoitaa lakimies, hän pitää huolen tarvittavien asiakirjojen ja tietojen kokoamisesta.

Uskotut miehet

Perunkirjoituksen toimituttamisvelvollisen tulee valita perunkirjoitusta varten kaksi uskottua miestä. Uskotuille miehille ei ole asetettu erityisiä pätevyysvaatimuksia, mutta yleisenä edellytyksenä uskotuilta miehiltä vaaditaan täysivaltaisuutta ja rajoittamatonta oikeustoimikelpoisuutta. Erityisenä edellytyksenä tehtävässä on uskotun miehen kyky arvioida varallisuutta objektiivisesti. Laki ei sinänsä vaadi, että uskotuiksi miehiksi tulisi valita esteettömiä henkilöitä, mutta käytännössä tämä kuitenkin on kuolinpesän osakkaiden edun mukaista ja tuo perukirjan sisällölle lisää uskottavuutta.

Kuolinpesän ilmoittaja

Perunkirjoituksessa kuolinpesän ilmoittajana toimii se, joka hoitaa pesän omaisuutta tai muutoin on sen tilaan parhaiten perehtynyt. Käytännössä ilmoittajana toimii usein sama henkilö, joka on ollut perunkirjoituksen toimituttamisvelvollinen, mutta toisinaan joku toinen henkilö saattaa olla paremmin pesän tilaan perehtynyt. Perukirjaan merkitään pesän ilmoittajan valaehtoinen vakuutus siitä, että hänen perunkirjoitusta varten antamansa tiedot ovat oikeat ja ettei hän tahallisesti ole jättänyt mitään ilmoittamatta. Tietojen salaaminen tai väärien tietojen antaminen perunkirjoituksessa on rangaistava teko.


Perunkirjoituksen hinta

Tyypillisimmin asianajotoimiston tekemän yksinkertaisen perunkirjoituksen alkaen -hinta Kuluttajaliiton vuonna 2016 tekemän hintavertailututkimuksen perusteella on 600 – 1200 euroa (ks. vertailu tästä). Tämä hinta pystytään tarjoamaan tilanteissa, joissa pesässä on vähän osakkaita ja varallisuutta. Hintaa nostavia tekijöitä ovat usein muun muassa kuolinpesän osakkaiden lukumäärä, pesän varallisuuden määrä ja laatu (esimerkiksi hankalasti arvostettavat omaisuuserät tai ulkomaiset omistukset), vainajan tai jonkun osakkaista asuminen ulkomailla sekä esimerkiksi vainajan osakkuus toisessa kuolinpesässä. Myös alueella on merkitystä ja usein perunkirjoitus Helsinki/Uusimaa -alueella saattaakin maksaa enemmän verrattuna muun Suomen hintoihin. Hintaan vaikuttavia tekijöitä on siis monia, mutta yleissääntönä voidaan kuitenkin sanoa, että kaikki selvitystyö nostaa kustannuksia ja tämän suhteen tulisikin olla tarkkana perunkirjoituksen suorittavan toimiston valinnassa, etteivät kustannukset karkaa käsistä.

Jäikö Sinulla jotain kysyttävää aiheeseen liittyen? Ota meihin veloituksetta yhteyttä, niin kerromme lisää.