Tietosuojaseloste


Rekisterinpitäjä

Lakiasiaintoimisto Salomäki Oy (Y-tunnus 2979109-6)

Temppelikatu 8

00100 Helsinki

Yhteyshenkilö

Jouni Salomäki

jouni.salomaki@lakisalomaki.com

045 272 5444

Mitä tietoja rekisteriin kerätään:

Rekisteriin kerätään asiakkaiden toimeksiantojen suorittamisen kannalta tarpeellisia tietoja, joita voivat olla esimerkiksi:

*Asiakkaan nimi

*Henkilötunnus

*Yrityksen tiedot

*Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

*Toimeksiantoihin liittyvät muut henkilötiedot

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakkaiden lainopillisten toimeksiantojen hoitamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon. Henkilötietoja ei käytetä markkinointitarkoitukseen.

Henkilötietojen lähteet

Rekisterinpitäjä saa kerätyt henkilötiedot pääasiassa asiakkailta itseltään. Joiltain osin henkilötietoja saadaan myös viranomaisilta ja tuomioistuimilta toimeksiantoja hoidettaessa.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Poikkeuksena tästä kuitenkin ovat toimeksiannot, joiden suorittaminen edellyttää tietojen luovutusta viranomaisille ja tuomioistuimille sekä tilanteet, joissa laki velvoittaa luovuttamaan tiedot kolmannelle osapuolelle.

Tietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Asiakkaiden henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle, ellei yksittäinen toimeksianto vaadi tällaista nimenomaista luovutustoimen suorittamista.

Henkilötietojen säilytys

Asiakkaiden henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Tiedot säilytetään sähköisessä salatussa muodossa ja fyysiset asiakirjat lukitussa, hälytinvalvotussa tilassa.

Tietojen säilytyksen kesto

Tietoja säilytetään toimeksiannon suorittamisen edellyttämä aika. Toimialaamme koskevasta sääntelystä johtuu, että tietoja on joiltain osin pakollista säilyttää tätäkin pidempi aika. Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin toimeksiannon suorittaminen tai sääntely sitä edellyttävät.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissämme olevalla asiakkaalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa, pyytää häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua sekä pyytää tietojen poistamista. Pyyntö tietojen tarkistamisesta, korjaamisesta tai poistamisesta tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjällä on oikeus varmistua pyynnön esittäjän henkilöllisyydestä ennen tietojen antamista, korjaamista tai poistamista. Mikäli tiedon säilytysvelvollisuus tai -oikeus perustuu lakiin, ei tietoa voida poistaa.