Asianajopalvelut


Asianajotoimistomme painopistealueita ovat perhe- ja perintöasiat, rikos- ja riita-asiat sekä asiakirjojen ja sopimusten laadinta, mutta tapauskohtaisesti hoidamme toimeksiantoja myös muilla oikeudenaloilla. Lähtökohtana jokaisessa asianajotoimeksiannossa on asiakkaan edun mukainen paras lähestymistapa ja keskitymme pelkästään olennaiseen, turhia toimenpiteitä ja korupuheita välttäen. Annamme asiakkaalle aina realistisen arvion ongelmatilanteesta ja sen ratkaisuvaihtoehdoista, joiden pohjalta lähdetään tavoittelemaan haluttua lopputulosta.

Perhe- ja perintöasiat

Tarjoamme asiakkaillemme palveluita monenlaisiin perhe-elämän tilanteisiin liittyen. Asiakkaitamme voivat mietityttää esimerkiksi avioliiton vaikutukset varallisuuteen tai vanhuuteen ja toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät asiat, puolison ja lasten asema kuolemantapauksessa tai varallisuuden siirtyminen sukupolvelta toiselle ylipäänsä. Tyypillisimpiä toimeksiantoja ovat:

 • Avioehdon laatiminen
 • Osituksen esisopimuksen (sopimus avioeron varalle) laatiminen
 • Lasten huollosta, tapaamisesta ja elatuksesta sopiminen (myös oikeudenkäynnit)
 • Omaisuuden ositus tai erottelu
 • Testamentin laatiminen
 • Edunvalvontavaltakirjan laatiminen
 • Perunkirjoitus
 • Perinnönjako

Riita-asiat

Hoitamissamme riita-asioissa on kyse hyvin monentyyppisistä konflikteista, joille yhteinen nimittäjä on se, että tilanne on edennyt pisteeseen jossa asiakas ei enää tiedä miten tilannetta tulisi viedä eteenpäin. Lähtökohtaisesti riita-asioissa tulisi pyrkiä sovintoon, sillä monesti osapuolten kulut ja kuluriski kasvavat, mitä pidemmälle riita etenee. Toisaalta ihan mitä tahansa sovintoehdotusta ei kuluriskin pelossa kannata hyväksyä ja juristi yleensä pystyykin kohtuullisen tarkasti haarukoimaan sen vaihteluvälin, jossa mahdollinen sovintosumma liikkuisi. Loppujen lopuksi riidat melko harvoin päätyvät oikeuteen asti ja suurin osa niistä sovitaankin jo aikaisessa vaiheessa, jolloin lähes ainoastaan monimutkaisimmat tai syvimmät konfliktit ratkotaan tuomioistuimissa (ns. jäävuoren huippu). Erimielisyyden keskellä osapuolten on myös tärkeää ymmärtää mitä toiselta osapuolelta voi vaatia ja mitä ei, sekä jäsentää riideltävä kysymys ja omaa asiaa tukevat faktat. Lisäksi on hyvä tiedostaa miten riita-asiassa tulisi edetä missäkin vaiheessa. Tässä lakimiehen apu onkin ensiarvoisen tärkeää.

Riita-asiassa voi olla kyse muun muassa:

 • Asunto- tai kiinteistökaupan virheestä
 • Kuluttajariidasta
 • Perusteettomasta työsuhteen päättämisestä
 • Sopimusrikkomuksesta
 • Muusta aiheutuneen vahingon korvaamisesta

Rikosasiat

Asiat eivät aina mene niin kuin pitäisi ja toisinaan ne menevät metsään niin pahasti, että joudut keskelle rikosprosessia. Näissä tilanteissa on tärkeää, että lainopillisen avun tarve arvioidaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ettei asianosaiselle pääse syntymään peruuttamatonta vahinkoa prosessin myöhempiä vaiheita ajatellen tai ettei prosessi turhaan pitkity. Avustamme rikoksesta epäiltyjä ja rikoksen uhreja kaikissa rikosprosessin eri vaiheissa aina esitutkinnasta itse oikeudenkäyntiin ja mahdolliseen valitukseen asti, muun muassa seuraavissa asioissa:

 • Talousrikokset
 • Omaisuusrikokset
 • Rahanpesu- ja kätkemisrikokset
 • Väkivaltarikokset
 • Huumausaine- ja dopingrikokset
 • Rikosperusteiset vahingonkorvaukset

Lisäksi hoidamme lähestymiskieltoasioita.